กิจกรรม 5 ส.

 


กิจกรรม 5ส.  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

           แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส.

                1. กลุ่มธุรการ
                2. กลุ่มวิชาการ

            3กลุ่มการเงิน

            4กลุ่มบริการ

            5กลุ่มตรวจสอบ